Lietuvos asociacija "Gimnastika visiems"
Projektas Judėjimo džiaugsmas su "Gimnastika visiems" bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas

Narystė LAGV

LAGV nariai semiasi patirties pasaulinėse Gimnastiadose, Europos gimnastikos visiems „Auksinio amžiaus“ festivaliuose ir kituose tarptautiniuose FIG ir UEG renginiuose.


Būti LAGV nariu naudinga, nes LAGV nariai:

  •     pirmieji gauna kvietimus dalyvauti, mūsų renginiuose, festivaliuose. 
  •   prisijungusiems prie tarptautinių projektų - "Pasaulinė sniego diena", "Tarptautinė šokio diena" ir "#BEACTIVE - JUDĖK ŠOKIO RITMU" pažymėjimai išduodami už  organizavimą savo regione, o visiems kitiems už dalyvavimą. 
  •     nemokamai dalyvauja LAGV organizuojamuose mokymuose, seminaruose.


LAGV nariai, jų teisės ir pareigos


1.1 LAGV nariais gali būti LR įregistruoti visuomeniniai klubai (juridiniai asmenys), fiziniai asmenys, padavę raštišką prašymą dėl įstojimo į LAGV, priimti LAGV Vykdomojo komiteto (VK) paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma ir patvirtinti konferencijoje. Norint tapti LAGV nariu, reikia pateikti: prašymą dėl įstojimo, nurodant narių skaičių, buveinės adresą, telefoną, faksą, elektroninį paštą, klubo registravimo pažymėjimo kopiją.
1.2 LAGV stojamųjų nario mokesčių mokėjimo tvarka ir dydžiai įstatuose nenurodomi, nes yra patvirtinti konferenijos sprendimu atskiru dokumentu.
1.3 LAGV nariai išrenka savo delegatus į konferenciją ir siūlo savo atstovus į VK bei kitus valdymo organus.
1.4 LAGV nariai gali išstoti iš asociacijos, apie tai raštu pranęšę VK. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinamas.
1.5 LAGV nariai privalo laikytis asociacijos vadovaujančių organų sprendimų, laiku mokėti nario mokestį, laikytis LAGV įstatų.
1.6 LAGV nariai, nesilaikantys asociacijos įstatų, gali būti pašalinami VK nutarimu, priimtu 2/3 posėdyje dalyvaujančių VK narių balsų dauguma. Nutarimas apie pašalinimą gali būti apskųstas konferencijai, kuri šiuos atveju sušaukiama ne vėliau kaip dviejų mėnesių laikotarpyje nuo skundo gavimo datos. Skundas įteikiamas LAGV atsakingam sekretoriui registruotu laišku.
1.7 Už didelius nuopelnus gimnastikai visiems, VK sprendimu, garbės nario vardas gali būti suteiktas asmenims, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Garbės nariai gali dalyvauti VK posėdžiuose be balso teisės.
1.8. LAGV narių sąrašą tvarko atsakingas sekretorius. LAGV narių sąrašas laisvai prieinamas kiekvienam LAGV nariui.